Μαθήματα προγραμματισμού σε C – 4ο Μάθημα


Μαθήματα προγραμματισμού σε C

Μάθημα 4ο

Σήμερα θα μιλήσουμε για τις προτάσεις ελέγχου και κυρίως τις προτάσεις επιλογής “if”.

Αν δεν υπήρχαν αυτού του είδους οι προτάσεις τα προγράμματα θα έτρεχαν κάθε φορά με την ίδια σειρά κλήσης των διαδικασιών τους. Οι “δηλώσεις if” αλλάζουν τη ροή του προγράμματος και δημιουργούν ένα πιο ενδιαφέροντα κώδικα.

Επίσης εδώ πρέπει να εξηγήσουμε την έννοια των TRUE και FALSE. Μια δήλωση TRUE έχει σαν αποτέλεσμα ένα αριθμό ο οποίος δεν είναι “0”, ενώ μια δήλωση FALSE ισούται με “0”. Όταν για παράδειγμα κάνουμε σύγκριση δύο αριθμών, θα έχουμε επιστροφή του αριθμού 1 αν η σύγκριση που κάναμε ήταν αληθής, ή 0 αν ήταν ψευδής.

Για παράδειγμα η δήλωση 0==2 μας επιστρέφει 0, ενώ η 2==2 επιστρέφει 1

Πάμε να δούμε κι άλλα παραδείγματα, ταυτόγχρονα μαθαίνοντας και τους τελεστές σύγκρισης:

>   μεγαλύτερο από       5 > 4 αληθές (TRUE) <   μικρότερο από         4 < 5 αληθές (TRUE) >=  μεγαλύτερο ή ίσο από  4 >= 4 αληθές (TRUE) <=  μικρότερο ή ίσο από   3 <= 4 αληθές (TRUE) ==  ίσο με              5 == 5 αληθές (TRUE) !=  όχι ίσο με            5 != 4 αληθές (TRUE)

Bασική σύνταξη των προτάσεων if

H δομή μιας πρότασης είναι:

 if ( η δήλωση είναι αληθής TRUE )   εκτέλεσε αυτό τον κώδικα

Ας δούμε και το παρακάτω παράδειγμα:

 if ( 5 < 10 )   printf( "Five is now less than ten, that's a big surprise" );

Αν θέλουμε μετά το “if” να εκτελούνται περισσότερες από μια προτάσεις πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αγκύλες “{ }”.

Για παράδειγμα:

 if ( TRUE ) {   εκτέλεσε όλες τις προτάσεις που βρίσκονται εδώ }

Καλό είναι να χρησιμοποιούμε πάντα αγκύλες, ώστε να μην οδηγούμαστε σε λάθη

Προτάσεις Else

Μερικές φορές όταν η πρόταση σε μια δήλωση “if” δεν είναι αληθής, είναι καλό να εκτελείται κάποιο άλλο κομμάτι κώδικα. Θα δείτε ότι αυτό είναι επίσης πάρα πολύ χρήσιμο και χριεάζεται πολύ συχνά.

Παράδειγμα:

if ( TRUE ) {  εκτέλεσε αυτόν τον κώδικα } else {  εκτέλεσε αυτόν τον κώδικα }

Προτάσεις Else if

Μια άλλη χρήση του else είναι όταν υπάρχουν πολλές προτάσεις οι οποίες είναι αληθείς, αλλά εμείς θέλουμε μόνο μια απ’ αυτές να εκτελείται. Εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια πρόταση else if μετά το σώμα της πρότασης if. Έτσι αν η πρώτη πρόταση είναι αληθής, η πρόταση “else if” θα αγνοηθεί, αν όμως η πρόταση στο σώμα του if είναι ψευδής τότε η ροή του προγράμματος θα ελέγξει το σώμα της πρότασης “else if”. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλές επιλογές “else if” ώστε να είμαστε σίγουροι ώστε μόνο ένα κομμάτι κώδικα θα εκτελεστεί.

Ας δούμε ένα παράδειγμα το οποίο μπορείτε να κάνετε compile και κατόπιν να εκτελέσετε:

 #include <stdio.h>    int main()            /* Το πιο σημαντικό κομμάτι του προγράμματος*/ {   int age;             /* Μια μεταβλητή, ηλικία */    printf( "Please enter your age" ); /* Το πρόγραμμα ζητάει την ηλικία μας */   scanf( "%d", &age );         /* Η είσοδος του χρήστηκαταχωρείται στη                             μεταβλητή age που δηλώσαμε παραπάνω */   if ( age < 100 ) {         /* Αν η ηλικία είναι μικρότερη από 100 */   printf ("You are pretty young!\n" ); /* Τύπωσε: Είσαι πολύ νέος */  }  else if ( age == 100 ) {      /* Αλλιώς αν η ηλικία είναι ίση με 100 */    printf( "You are old\n" );    /* τύπωσε: Είσαι μεγάλος*/  }  else {   printf( "You are really old\n" );   /* Αλλιώς, τύπωσε: είσαι πράγματι                                         μεγάλος */  }  return 0; }

Δοκιμάστε να τρέξετε τον παραπάνω κώδικα στο CodeBlocks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *