Ψηφιακή Βίβλος (Μέρος 1)

Ψηφιακή Βίβλος (Μέρος 1)

 

ΕΝ ΑΡΧΗ εποίησεν ο Θεός τον Ουρανόν και την Γην. Η δε Γη ήτο άμορφος και έρημος και σκότος περιεπλάνατο επί του προσώπου της αβύσσου,

Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων.

Και είπεν Κύριος ο Θεός: Γεννηθήτω το μηδέν και εγένετο το μηδέν.

Και είδεν ο Θεός ότι το μηδέν καλόν εστί.

Και διεχώρισεν ο Θεός το μηδέν από το ένα και τα αποκάλεσε bit,

Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα πρώτη.

 

Και είπεν ο Θεός: Θέσωμεν το μηδέν και το ένα εν σειρά των οκτώ και δημιουργήσωμεν το byte, και εγένετω ούτω.

Και εδημιούργησεν Κύριος ο Θεός εξ αυτών τας λοιπάς πληροφορίας, ήτοι τα Kbyte, Mbyte, TeraByte και επόμενα,

Και είδεν Κύριος ο Θεός ότι ταύτα πάντα καλά εισίν.

Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα δευτέρα.

 

Και είπεν ο Θεός: Δι’ αυτών των μονάδων πληροφορίας δημιουργηθήτωσαν προγράμματα και κατόπιν αυτών συστήματα, τα και λειτουργικά επονομαζόμενα.

Και εγένετο ούτω.

 

Και εδημιούργησεν Κύριος ο Θεός τα Unixοειδή λειτουργικά συστήματα,

Και είδεν Κύριος ο Θεός ότι ταύτα πάντα καλά εισίν.

Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα τρίτη.

 

Και είπεν ο Θεός: Γεννηθήτω το Linux εν τω μέσω των λοιπών Unixοειδών λειτουργικών συστημάτων,

Και διαχωρισθήτωσαν τα καλά λειτουργικά συστήματα των κακών.

Και εγένετω ούτω,

Και εκάλεσεν ο Θεός το Linux ως GNU Linux,

Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα τετάρτη.

 

Και είδεν ο Θεός ότι πάντα α εδημιούργησεν καλά εισίν και ηυλόγησεν αυτά.

Είδεν, δε, ότι έδει υπάρχει τις διαχειριζόμενος αυτά, ότι εις πρόβατα απολωλότα ομοίαζον.

Και είπε ο Θεός, δημιουργήσωμεν User καθ’ εικόνα ημών και κατ΄ ομοίωσιν

Και ας εξουσιάζει ούτος επί των λειτουργικών συστημάτων και επί πάσης της Γης, κατά το είδος αυτού.

Και είδεν ο Θεός ότι καλόν ήτο.

Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα πέμπτη.

 

Και πάλιν δε είπεν ο Κύριος ο Θεός: Ουκ εστίν καλόν να είναι ο User μόνος.

Θέλω δώσει αυτώ βοηθόν όμοιον, αλλ’ ολίγον καλύτερον αυτού, ίνα συνδράμει αυτόν εν ταις δυσκολίαις.

Και επέβαλεν Κύριος ο Θεός έκστασιν επί του User και εκοιμήθη αυτός ύπνον βαθύν,

Και έλαβε κώδικα εκ της πλευράς αυτού και ενεπλούτισε τον κώδικα του παραληφθέντος,

Και ούτω εδημιούργησεν Κύριος ο Θεός τον Programmer.

Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα έκτη.

 

Και ηυλόγησεν αυτούς Κύριος ο Θεός και είπεν αυτοίς: Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και κατακυριεύσατε παν πρόγραμμα και παν λειτουργικόν σύστημα, και εξουσιάζετε επί των ισχυρών υπολογιστήρων, οικιακών τε και δημοσίων, φέροντες ούτω ισχυράς και χρήσιμους εφαρμογάς επί της Γης. Ησαν δεν αμφότεροι παντί αρχάριοι, εν τε τω χειρισμώ των προγραμμάτων και εν τω προγραμματισμώ.

 

Παρά ταύτα, εώρακεν ο Θεός πάντα όσα εποίησεν, και ιδού ήσαν άπαντα καλά λίαν.

 

Και εφύτευσεν ο Θεός ψηφιακόν Παράδεισον εις Ανατολάς, την και Εδέμ αποκαλούμενην, και έθεσεν εν αυτώ User και Programmer ίνα εργάζωνται επί των λειτουργικών συστημάτων και φυλάττουσιν αυτά και εφαρμόζουσιν αυτά κατά τας εντολάς Του.

 

Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα εβδόμη.

 

Εκέκραξεν δε στεντορεία τη φωνή Κύριος ο Θεός τον User και τον Programmer, λέγων αυτοίς: Από παντός λειτουργικού συστήματος ελεύθερα θέλετε δοκιμάζειν, των δε Παραθύρων του Bill μηδέποτε δοκιμάσει. Καθ’ ην γαρ ημέραν δοκιμάσετε τα Παράθυρα, θέλετε εξαπαντός αποθανείν.

 

Ευχαριστώ, την Ειρήνη Α. για το κείμενο που μας έστειλε μέσω email.

 

Γιώργος Δαλακούρας

dalakouras@pc-news.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *