Εισαγωγή στο τερματικό του Ubuntu – Μέρος 3


Εισαγωγή στο τερματικό του Ubuntu – Μέρος 3

Προγράμματα που τρέχουν στο τερματικό

vi επεξεργαστής κειμένου
nano επεξεργαστής κειμένου (ευκολότερος αλλά πιο απλός απο τον vi)
links εναλλακτικός character mode WWW browser
sed stream editor για φιλτράρισμα και μεταφορά κειμένου

Διαχείριση διεργασιών

ps εμφάνιση των ενεργών διεργασιών του χρήστη σας τη παρούσα στιγμή
top εμφάνιση όλων των τρεχουσών διεργασιών
kill pid σκότωμα της διεργασίας με pid pid
killall proc σκότωμα της διεργασίας με όνομα proc
bg δημιουργία μιας λίστας με όλες τις διεργασίες που έχουν σταματήσει ή των εργασιών που είναι στο background, επανεκκίνηση εργασιών στο background
fg φέρνει την πλέον πρόσφατη εργασία στο foreground
fg n φέρνει την εργασία n στο foreground

Αναζήτηση

grep pattern files αναζήτηση ενός όρου pattern στα αρχεία files
grep – r pattern dir αναζήτηση ενός όρου pattern στο φάκελο dir
command | greep pattern αναζήτηση ενός όρου pattern στην έξοδο της εντολής command
locate file εντοπισμός όλων των υφιστάμενων αντιγράφων ενός αρχείου
find dir -name florina -print αναζητεί στον κατάλογο dir ένα αρχείο με το όνομα florina (επιλογή -name) και το εμφανίζει στην οθόνη (επιλογή -print)

Πληροφορίες συστήματος

date εμφάνιση της τρέχουσας ώρας και ημέρας στο σύστημα
cal εμφάνιση ημερολογίου για τον τρέχον μήνα
uptime εμφάνιση του χρόνου που λειτουργεί το μηχάνημα
w εμφάνιση των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι
whoami εμφάνιση του ονόματος χρήστη (username) σας
finger user εμφάνιση πληροφοριών για το χρήστη user
uname -a εμφάνιση έκδοσης του πυρήνα
cat /proc/cpuinfo εμφάνιση πληροφοριών κεντρικής μονάδας επεξεργασίας
cat /proc/meminfo εμφάνιση πληροφοριών μνήμης
df εμφάνιση χρήσης δίσκων σε χωρητικότητα
du εμφάνιση χρήσης χώρου των υποφακέλων του τρέχοντος φάκελου
free εμφάνιση χρήσης μνήμης και swap
whereis app εμφάνιση πιθανών τοποθεσιών ενός εκτελέσιμου app
which app εμφάνιση του ακριβούς εκτελέσιμου app που καλεί το σύστημα
lsusb εμφάνιση συσκευών usb
lspci -nn εμφάνιση συσκευών pci
lshw εμφάνιση όλου του hardware

Δικτύωση

ping host διεξαγωγή ping σε ένα εξυπηρετητή host και εμφάνιση αποτελέσματος
whois domain λήψη πληροφοριών whois για ένα domain
dig domain λήψη πληροφοριών DNS για ένα domain
dig -x host ανάστροφη εμφάνιση πληροφοριών ενός host
wget file κατέβασμα ενός αρχείου file
wget -c file συνέχιση ενός κατεβάσματος
ifconfig μπορούμε να δούμε τα δικτυακά μας interface αλλά και να τα τροποποιήσουμε
iwconfig μπορούμε να δούμε τα ασύρματα δικτυακά μας interface αλλά και να τα τροποποιήσουμε

Εγκατάσταση προγραμμάτων

Δείτε στον οδηγό ?Εγκατάσταση λογισμικού από το τερματικό.

Δικαιώματα αρχείων

chmod octal file αλλαγή των δικαιώματων του αρχείου file σε octal, το octal είναι ένα τριψήφιο νούμερο που κάθενα από τα ψηφία του συμβολίζει ξεχωριστά το χρήστη,το group, και με πρόσθεση των ακόλουθων
* 4 ανάγνωση (r)
* 2 γραφή (w)
* 1 εκτέλεση (x)
παραδείγματα
chmod 777 – δικαιώματα rwx για όλους
chmod 755 – δικαιώματα rwx για τον ιδιοκτήτη,rx για το group και για όλους (περισσότερες οδηγίες θα βρείτε με την εντολή man chmod)
Επίσης δείτε και την chown για την αλλαγή ιδιοκτήτη του αρχείου.

Συντομεύσεις

Ctrl+C παύση της τρέχουσας εντολής
Ctrl+Z σταμάτημα της τρέχουσας εντολής, επανέναρξη με fg για το foreground ή bg για το background
Ctrl+W διαγραφή μιας λέξης στη τρέχουσα γραμμή
Ctrl+U διαγραφή ολόκληρης της γραμμής
Ctrl+R πρόσφατες εντολές
!! εκτέλεση τελευταίας εντολής
exit ή Ctrl+D έξοδος από την παρούσα συνεδρία

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *